Declaració de Renda i Patrimoni.

Compromís per a tots aquells contribuents obligats o amb dret a presentar-la.
Es tracta d’un impost (IRPF) que hem de pagar pels ingressos obtinguts per compte aliè o compte propi.
En el cas del Patrimoni s’estarà obligat quan el valor dels béns i drets sigui superior a 2000.000 € uros

 

Licencia activitat apertura negoci inicial o canvi titularitat.

S’ha de tramitar al municipi corresponent i és el document que acredita que el local compta amb les condicions adequades per acollir l’activitat econòmica a la qual se li destina.

Estudi d’acceptació d’Herències i Donacions.

L’Herència és l’acte jurídic pel qual una persona que mor transmet els seus béns, drets i obligacions als seus hereus.
La Donació és l’acció de liberalitat que una persona atorga alguna cosa gratuïtament a favor d’una altra que accepta de manera voluntària.

 

Seguros.

Los seguros son instrumentos financieros que mediante un contrato o póliza ayudan a reducir la incertidumbre económica sobre el futuro.

Registre de Marques i Patents.

Són els signes que fan que un producte o servei es distingeixi d’un altre del seu mateix tipus o classe.

Gestions en el Cadastre.

Cens estadística dels béns immobles d’una determinada població que conté la descripció física, econòmica i jurídica de les propietats rústiques i urbanes.

 

Cambra de la Propietat i Registre.

Actua com a òrgan de consulta i col·laboració de la Generalitat i altres administracions públiques en l’exercici de les tasques relacionades amb la propietat urbana. Presta serveis relacionats amb la gestió del patrimoni immobiliari.

Sol·licitud d’últimes voluntats i Certificats de Defunció.

El Certificat d’últimes voluntats és el document que acredita si una persona ha atorgat testament i davant de quin notari. D’aquesta manera, els hereus podran dirigir-se al notari autoritzant de l’últim testament i obtenir una còpia (autoritzada) del mateix. Aquest document es precisa per a la realització de qualsevol acte successori.