Comptable-Fiscal

 • Confecció de la comptabilitat.
 • Presentació i Liquidació dels Impostos.
 • Confecció Balanços i Comptes de Resultatats.
 • Impostos Societats.
 • Tancaments periòdics i final exercici.
 • Inspecció A.T.

Àrea Mercantil

 • Constitució Societats.
 • Modificacions Societàries.
 • Dissolució i Liquidació Societats.
 • Compra-venda accions o participacions.
 • Legalització llibres (Comptables, Socis i Actes).
 • Presentació Comptes Anuals.
 • Assessorament mercantil.

Àrea Laboral

 • Alta Patronal empresa.
 • Alta Centre de treball.
 • Alta Autònoms.
 • Confecció contractes de treball.
 • Confecció nòmines.
 • Confecció Seg. Social i enviament telemàtic.
 • Inspecció de treball.

Àrea Jurídica

 • Contractes traspàs i cessió de negoci.
 • Demandes judicials.
 • Compareixença judicis.
 • Separació i divorcis matrimonials.
 • Dissolució de condominis.
 • Recursos T.E.A.R.